Ιστορίες για το e

Στην εισήγηση περιγράφεται μια διδακτική πρόταση στην ύλη της Άλγεβρας της Β΄ Λυκείου και συγκεκριμένα στο 4ο Κεφάλαιο που αναφέρεται στην Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση. Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει καθοδηγούμενες δραστηριότητες με τους υπολογιστές, συμπληρώνεται δε από μικρές ιστορικές αναφορές, θεωρώντας ότι η ιστορική συνιστώσα είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της κατανόησης μιας έννοιας. Οι στόχοι για τη διδακτική μας πρόταση είναι οι παρακάτω:0 1.Να κατανοήσουν οι μαθητές, μέσα από μια ιστορία ανατοκισμού ενός κεφαλαίου, τη διαδικασία ορισμού του αριθμού e. Με τη βοήθεια δε του προγράμματος Function Probe (Παράθυρο Αριθμομηχανή) αφού υπολογίσουν διάφορες τιμές του (1+1/ν)ν, να παρατηρήσουν ότι καθώς το ν αυξάνει, το (1+1/ν)ν προσεγγίζει τον πραγματικό αριθμό e. 2.Να διαπιστώσουν οι μαθητές μέσω ενός πειράματος και τη βοήθεια του προγράμματος Function Probe( Παράθυρα Πίνακας και Γράφημα), ότι η εκθετική συνάρτηση είναι ένα μοντέλο που περιγράφει φαινόμενα σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. 3.Να διαπιστώσουν τα παιδιά μέσω μιας δραστηριότητας με το sketchpad 4.03,τη φυσική σημασία των λογαρίθμων με βάση το e.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1412)