Η τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης στη γεωμετρία. Η μελέτη της τεχνολογικής γνώσης περιεχομένου

Η γνώση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη Γεωμετρία και την Τεχνολογία και τον συνδυασμό τους βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης. Είκοσι πέντε προπτυχιακοί φοιτητές/τριες δημοτικής εκπαίδευσης παρακολούθησαν ένα εξαμηνιαίο μάθημα και συμμετείχαν στην έρευνα που στόχευε στην διερεύνηση της τεχνολογικής, παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου των φοιτητών/τριών και τη μάθηση της τεχνολογίας μέσω του σχεδιασμού με τη χρήση των εκπαιδευτικών σεναρίων και των εκπαιδευτικών λογισμικών για τα Μαθηματικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρείται, ότι ορισμένοι φοιτητές/τριες έχουν αδυναμίες στην εννοιολογική κατανόηση του πολυγώνου και επιπλέον ορισμένοι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία τους βοήθησε να ξεπεράσουν τα προβλήματα που είχαν, ενώ άλλοι βλέπουν ότι ο συνδυασμός εργαλείων-μεθόδων όπως χαρτί μολύβι από τη μία και λογισμικό από την άλλη, συνεισφέρει στη βελτίωση των γνώσεών τους για τα πολύγωνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 67)