Η ταχυδρομική τέχνη (mail art) στην εκπαίδευση

Η ταχυδρομική τέχνη (mail art) είναι ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό ρεύμα έκφρασης που μπορεί να συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο διάδοσης των Τ.Π.Ε. και σύνδεσης με διδακτικά αντικείμενα Πληροφορικής του Γενικού και Τεχνικού Λυκείου. Με την εργασία μας θα καταγράψουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τους μαθητές του Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας σε σχετικές εφαρμογές, το θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και προτάσεις μελλοντικής αξιοποίησης και επέκτασης τέτοιων εφαρμογών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 448)