Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων

Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολία στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ πραγματικών κινήσεων και των γραφικών παραστάσεων μεταβολής των σχετικών φυσικών μεγεθών. Η παρούσα εργασία θεωρώντας ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος σύνδεσης αποτελεί η μελέτη των φυσικών φαινομένων, αξιολογεί τη δεξιότητα φοιτητών στη μετάβαση μεταξύ κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων σε δύο περιπτώσεις, της αλλαγής του συστήματος αναφοράς και της αλλαγής της επιτάχυνσης μέσω ενός συστήματος MBL. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη βελτίωση, ξεκινώντας και παραμένοντας όμως σε χαμηλότερα γνωστικά επίπεδα Solo από φοιτητές θετικής – τεχνολογικής. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις που συμφωνούν με τη βιβλιογραφία ότι για την κατανόηση των αναπαραστάσεων κινηματικών φαινομένων απαιτείται η αμφίδρομη μετάβαση των φοιτητών μεταξύ φαινομένου και αναπαραστάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 774)