Η στάση των μαθητών Γυμνασίου της περιοχής του Δήμου Χανίων απέναντι στο μάθημα της Πληροφορικής και στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, από τη στιγμή της εισαγωγής του στο αναλυτικό πρόγραμμα, έχει αποτελέσει πεδίο πολλών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Στο άρθρο αυτό, με βάση το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα και τους σκοπούς του μαθήματος Πληροφορικής, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η ικανοποίηση των μαθητών από το μάθημα της Πληροφορικής. Εντοπίζονται οι σύγχρονες τάσεις για το μάθημα αλλά και η σημασία της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη σε άλλα θεματικά αντικείμενα. Στόχος της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσια της περιοχής του Δήμου Χανίων ήταν να διερευνήσει τη στάση των μαθητών σχετικά με το μάθημα της πληροφορικής και της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Διαπιστώσαμε ότι ενώ η πλειοψηφία των μαθητών έχει θετική στάση και θεωρεί ενδιαφέρον το μάθημα της Πληροφορικής, αλλά και τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική πράξη άλλων μαθημάτων, εντούτοις υπάρχουν και αντιφατικές ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 741)