Η Ψηφιακή Αφήγηση ως Μέσο Επαγγελματικής Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών. Δίκτυο Σχολείων σε Τέσσερις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια επιμορφωτική δράση ετήσιας διάρκειας που αφορά τη δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου σχολείων τεσσάρων εκπαιδευτικών περιφερειών της Κρήτης με βασική επιδίωξη την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών, επιλέχθηκε ως θέμα η ψηφιακή αφήγηση με στόχο την εξοικείωσή τους με εφαρμογές και λογισμικά που την υποστηρίζουν και την αξιοποίησή τους στην τάξη. Εκτός από τα σεμινάρια γνωριμίας με τα συγκεκριμένα εργαλεία ΤΠΕ υλοποιήθηκαν συναντήσεις εποπτείας, συντονισμού δράσεων και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Συμμετείχαν συνολικά 41 Δημοτικά Σχολεία (20 από το Ν. Ηρακλείου, 13 από το Ν. Ρεθύμνης και 8 από το Ν. Λασιθίου) και 76 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης από τις 4 περιφέρειες, με θετικά αποτελέσματα τόσο στον εμπλουτισμό των διδακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών όσο και στην κινητοποίηση και στην ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 35)