Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών

Η εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τους Διαδικτυακούς κινδύνους των μαθητών και να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο και την λήψη μέτρων προστασίας απέναντι στους Διαδικτυακούς κινδύνους, ιδιαίτερα από την πλευρά της εκπαίδευσης και των γονέων. Για την συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν α) στην επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το παραβατικό περιεχόμενο του διαδικτύου, β) στις απόψεις τους σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, γ) στις διαμορφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του διαδικτύου και δ) στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες ενίσχυσης του μιντιακού γραμματισμού των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 58)