Η προώθηση της ανθρωπιστικής και διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης με τη βοήθεια απλών εφαρμογών ΤΠΕ

Η παρούσα εισήγηση διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, συνεργασίας, ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα πολιτισμού, γλώσσας, εθνικής ταυτότητας, διαφορετικότητας, ευρωπαϊκής συνείδησης και ειρηνικής συμβίωσης στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς επίσης και ως μέσο αναγνώρισης και ανάδειξης καλλιτεχνικών ταλέντων των μαθητών. Αφορά δύο έργα, τα “Drawing our own stories” και “The world around us-seasons” τα οποία εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eΤwinning. Οι μαθητές συνεργάστηκαν με σχολεία του εξωτερικού, δημιουργώντας έτσι μία ευρύτερη πολυπολιτισμική τάξη, η οποία στα πλαίσια μίας διερευνητικής και ομαδοσυνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας, σε συνδυασμό με δραστηριότητες διαμεσικής ανάγνωσης και ποικίλες αναπαραστατικές τεχνικές και με τη βοήθεια πολύ απλών εργαλείων Office και web 2.0 κλήθηκαν να προσεγγίσουν ανθρωπιστικά και περιβαλλοντολογικά θέματα (Οικονόμου, 2016) . Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Διαδικτύου, τα ανθρωπιστικά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα εξετάστηκαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες, για παράδειγμα τη λεξιλογική, καλλιτεχνική και την πολιτιστική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)