Η Πλοήγηση στον Τρισδιάστατο Γεωγραφικό Χώρο ως Μέσο για τη Συσχέτιση Γεωγραφικών και Σφαιρικών Συντεταγμένων

Η παρούσα έρευνα μελετά τις συνδέσεις που δημιουργούν μαθητές λυκείου για τις έννοιες των γεωγραφικών και σφαιρικών συντεταγμένων κατά την πλοήγηση στον τρισδιάστατο γεωγραφικό χώρο, μέσω της αλληλεπίδρασης με υπολογιστικό περιβάλλον τρισδιάστατων γραφικών. Οι μαθητές αξιοποιούν τις αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος για να κατασκευάζουν νοήματα για τη συσχέτιση των δύο συστημάτων αναφοράς. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως οι μαθητές, χρησιμοποιούν το δισδιάστατο επίπεδο ως πλαίσιο αναφοράς στο χώρο για να συσχετίσουν μεμονωμένες τιμές των συντεταγμένων των δύο συστημάτων αναφοράς, ενώ στην περίπτωση των τριών συντεταγμένων αξιοποιούν τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 311)