Η Πληροφορική ως µάθηµα επιλογής στο Ενιαίο Λύκειο: απόψεις και συµπεριφορές των µαθητών

Η εργασία αυτή έχει στόχο να εντοπίσει και να καταγράψει ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τον ρόλο του μαθήματος της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο, μέσω των απόψεων και των συμπεριφορών των μαθητών που το έχουν επιλέξει. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου, το οποίο συμπλήρωσαν ανώνυμα 252 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης τεσσάρων Ενιαίων Λυκείων του νομού Κορινθίας. Στις απαντήσεις ανιχνεύονται ανάλογα με το φύλο και την επίδοση των μαθητών, τα κίνητρα επιλογής του μαθήματος, οι επικοινωνιακές αλλαγές που συμβαίνουν στην τάξη, οι συνέπειες στην μαθησιακή διαδικασία, η στάση απέναντι στο περιεχόμενο του μαθήματος, η εικόνα του εκπαιδευτικού. Τα συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση για την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην Λυκειακή εκπαιδευτική βαθμίδα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1293)