Η περίπτωση της λογοκλοπής σε ιστολόγια φοιτητών

Τα ιστολόγια (blogs) μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση με τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων με όφελος τη διαδραστικότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της υποστήριξης των ομαδικών εργασιών. Για τον λόγο αυτό, ενσωματώθηκαν στην πορεία ενός εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού μαθήματος σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Τα ιστολόγια που δημιουργήθηκαν από τους φοιτητές, ερευνήθηκαν για κρούσματα λογοκλοπής με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι οι φοιτητές δεν είναι ενημερωμένοι για τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα αναρτημένα κείμενα στο διαδίκτυο και τους κανόνες παράθεσης της βιβλιογραφίας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη ενημέρωσης και πολιτικής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και προτείνονται τρόποι για την αποφυγή της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 36)