Η παρουσία του χρήστη σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον σεισμού

Η ανάγκη για τη βίωση καταστάσεων κινδύνου μέσα από ασφαλή περιβάλλοντα σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να γίνεται όσο το δυνατό αμεσότερα η μεταφορά σε πραγματικές αντίστοιχες καταστάσεις οδηγεί στην υλοποίηση κατάλληλων εικονικών περιβαλλόντων. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η αίσθηση της παρουσίας των συμμετεχόντων σε τέτοια συνθετικά περιβάλλοντα. Η εργασία αφορά στην εκτίμηση παραγόντων που συνεισφέρουν στην αίσθηση της παρουσίας συμμετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον καταστάσεων σεισμού. Μελετώνται οι παράγοντες της νοητικής μεταφοράς, η συνεισφορά εξωτερικών αισθητηρίων ερεθισμάτων και της ρεαλιστικής απόδοσης του εικονικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αίσθηση της παρουσίας εξαρτάται από την απόδοση του περιεχομένου του εικονικού περιβάλλοντος και από τον εμπλουτισμό του και με εξωτερικά αισθητήρια ερεθίσματα. Ενδεικνυόμενα εικονικά περιβάλλοντα είναι αυτά που υπερβαίνουν τις προσομοιώσεις και προσεγγίζουν συστήματα εξομοίωσης. Χαρακτηριστικά για την απόδοση σεισμικών γεγονότων είναι η ταυτόχρονη δόνηση των συμμετεχόντων παράλληλα με την αλληλεπίδρασή τους με την οπτική αναπαράσταση του εικονικού συμβάντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 312)