Η Μέθοδος Επίλυσης Προβληµάτων στη µάθηση βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδας

Το παρόν άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση της Μαθησιακής Μεθόδου Επίλυσης Προβλημάτων όπως αυτή υλοποιήθηκε από μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την κατασκευή της Ιστοσελίδας του σχολείου τους. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που σκοπό είχε να εξετάσει το ενδεχόμενο συλλογής θετικών δειγμάτων για την Διδασκαλία της Πληροφορικής στη χώρα μας. Παρόλο που η συγκεκριμένη μελέτη έχει περιορισμένο εύρος και παρότι έμελλε να αντιμετωπίσει πλήθος δυσκολιών, οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν αξίζει να συζητηθούν καθώς κάθε άλλο παρά απαξιώνουν την καινοτόμο αυτή μεθοδολογία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1009)