Η Μαίρη, η Μαρία και oι ‘Αλλοι’: Διαπραγμάτευση νοημάτων στο ψηφιακό περιβάλλον Cabri-Geometry

Η ικανότητα ‘διαπραγμάτευσης’ αποτελεί κεντρική ιδέα στη συζήτηση για την διδακτική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και μέρος του κυρίαρχου Λόγου περί ενσωμάτωσης ‘νέων’ παιδαγωγικών μεθόδων στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η χρήση του όρου φυσικοποιεί την τοποθέτηση του υποκειμένου στην ‘πρακτική διαπραγμάτευσης’ ως το αποτέλεσμα ενεργούς και ισότιμης συμμετοχής. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην ανάδειξη διαφορετικών κατηγοριών διαπραγμάτευσης στις οποίες εμπλέκονται η Μαίρη (φοιτήτρια εκπαιδευτικός) και η Μαρία (μαθήτρια της πρώτης δημοτικού) καθώς καλούνται να εργαστούν σε μαθησιακές δραστηριότητες με το ψηφιακό περιβάλλον Cabri-Geometry, και υποστηρίζει ότι η ‘διαπραγμάτευση’ δεν αποτελεί, τελικά, ομαλή και ουδέτερη διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 770)