Η LOGO ως εργαλείου για την κατανόηση της έννοιας του κύκλου

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αξιοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εποικοδομητικού χαρακτήρα, η οποία υλοποιείται στο μαθησιακό περιβάλλον του λογισμικού Microworlds Pro και η οποία σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πρακτικά την έννοια του κύκλου, προσεγγίζοντάς τον και ‘κατασκευάζοντας’ τον, με την βοήθεια των κανονικών πολυγώνων. Από την παρατήρηση των μαθητών κατά την εργασία τους αλλά και τη μελέτη των σχεδίων τους φαίνεται πως τόσο το περιεχόμενο του φύλλου εργασίας όσο και ο τρόπος εργασίας μέσα στη τάξη, κατά τον οποίο δόθηκε έμφαση στην αυτενέργεια και ενεργητική εμπλοκή των μαθητών συνετέλεσε στο αυξημένο ενδιαφέρον τους για την εργασία αλλά κυρίως τους βοήθησε να ‘κατασκευάσουν’ τον κύκλο στη βάση που τους ζητήθηκε και να ‘κατανοήσουν’ μια αφηρημένη μαθηματική έννοια. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν δυσκολίες των μαθητών αλλά κυρίως να εκτιμηθεί η δυναμική και η αποτελεσματικότητα των εποικοδομητικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Logo ως μαθησιακό εργαλείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1589)