Η κοινωνικό-πολιτική και ηθική διάσταση των ΤΠΕ μέσα από ένα εξ Αποστάσεως Πολυμορφικό Μοντέλο

Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση ενός εξ Αποστάσεως Πολυμορφικού Μοντέλου κοινωνικής δράσης και ανασυγκρότησης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, το οποίο δίνει βαρύτητα στην κοινωνικο- πολιτική και ηθική διάσταση της εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται οι μορφές και τα δομικά στοιχεία του μοντέλου, τα οποία του προσδίδουν πολυμορφική διάσταση και το καθιστούν μια μορφή ποιοτικής μάθησης, η οποία διεξάγεται από απόσταση. Η παρούσα επιμορφωτική και ερευνητική-διδακτική δράση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής έρευνας δράσης και προωθεί μια ποιοτική μορφή νοηματοδοτημένης μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με μετασχηματιστικό ενδιαφέρον για τη γνώση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 794)