Η καθυστερημένη και λανθασμένη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Στο παρόν άρθρο αναπτύσσουμε κριτική και προβληματισμούς για την καθυστερημένη και λανθασμένη εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας – Τ.Π.Ε. – στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναφερόμαστε στις εκπαιδευτικές χρήσεις του Υπολογιστή στο σχολείο και προτείνουμε δυο μεγάλες κατηγορίες: τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου και την παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση ποικίλων δυνατοτήτων του Υπολογιστή ως γνωστικού και αναπτυξιακού εργαλείου. Επιπλέον, αναφερόμαστε σε προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των ευεργετικών για την εκπαίδευση δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. ως μαθησιακού και αναπτυξιακού εργαλείου. Τέτοιες είναι:α)η έγκαιρη εφαρμογή μιας αναθεωρημένης εκπαιδευτικής πολιτικής για ένα ολοκληρωμένο και ερευνητικά τεκμηριωμένο σχέδιο ένταξης των Τ.Π.Ε. σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και β)η κατάλληλη επανεκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών. Τέλος, προτείνουμε οι Τ.Π.Ε. να εισαχθούν στο σχολείο ως μαθησιακό και αναπτυξιακό εργαλείο και η χρήση τους να υποστηρίζεται από Παιδαγωγικές αρχές ,νέα Αναλυτικά Προγράμματα και άλλη αντίληψη για το ρόλο και το σκοπό του σχολείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1594)