Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης στο πλαίσιο της ιστορικής διερεύνησης στο πρωτοβάθμιο σχολείο

Η εισήγηση αναφέρεται στη διερεύνηση της δυναμικής που προκύπτει για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, αφενός από την υιοθέτηση της διερευνητικής ιστορικής διαδικασίας στην ιστορική εκπαίδευση, αφετέρου από την αξιοποίηση του νέου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης στο μάθημα της ιστορίας στο σχολείο. Η συμμετοχή των υποκειμένων μάθησης σε συνθήκες ιστορικής διερεύνησης προσανατολίζει για τον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ακολουθούμενες στρατηγικές και μεθόδους μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)