Η Γεωμετρία των 4 πράξεων

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα γεωμετρικό μοντέλο των τεσσάρων πράξεων της πρακτικής αριθμητικής, με τις οποίες είναι εξοικειωμένη η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών. Μαθητές οι οποίοι θα βιώσουν αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα με τη βοήθεια του πρόθυμου καθηγητή τους θα πρέπει να «θεωρήσουν», «κατασκευάσουν», να κάνουν μαθηματικά πειράματα «δοκιμής και λάθους» και να «εφαρμόσουν» τα αποτελέσματά τους. Δηλαδή, θα πρέπει να «αγκαλιάσουν» μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων επίλυσης προβλήματος, εξαιρετικά θεμελιωδών στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, όπως περιγράφονται από τον Polya (1990) για παράδειγμα. Ταυτόχρονα, γίνεται μύηση των μαθητών σε δυναμικά περιβάλλοντα γεωμετρίας, όπως το The Geometer’s Sketchpad.
(Πλήθος ανακτήσεων: 610)