Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή

Το πρόβλημα της εκπαιδευτικής Διαρροής υφίσταται παγκοσμίως σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι δύσκολο στην αντιμετώπισή του, διότι αφενός οι παράγοντες που το επηρεάζουν είναι πολλοί και ποικίλοι, π.χ. κοινωνικοί, οικονομικοί, εκπαιδευτικοί κ.τ.λ., αφετέρου, δε, κάθε μαθητής ή φοιτητής επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό. Η έρευνα της φοίτησης των σπουδαστών, δηλαδή η μελέτη της συμμετοχής τους ή όχι στο μάθημα, μπορεί να αποκαλύψει τη συμπεριφορά τους και η γνώση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καθηγητές προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Η επιστήμη της εξόρυξης δεδομένων θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του φαινομένου της εκπαιδευτικής Διαρροής. Από την παρακάτω ερευνητική εργασία διαπιστώνεται πως με την εξόρυξη δεδομένων από τη μελέτη της φοίτησης αυτών των σπουδαστών, θα μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε την εμφάνιση του προβλήματος, ώστε να αναπτύξουμε στρατηγικές έγκαιρης αντιμετώπισής του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 17)