Η εξέλιξη της συνθετικής γνώσης (ΤΠΓΠ) των εκπαιδευτικών κατά τη βηματική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη Διδασκαλία της ΝΕ ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη βηματική κατασκευή ψηφιακού αφηγήματος ως μηχανισμού ανάπτυξης επαγγελματικού αναστοχασμού των εκπαιδευτικών, μέσα από την καλλιέργεια συγκεκριμένων πτυχών του συνθετικού πεδίου γνώσης που απαιτείται για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με πρόσθετη παιδαγωγική αξία (ΤΠΓΠ: Τεχνολογική, Παιδαγωγική και Γνώση του Περιεχομένου). Το κοινό της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που εξειδικεύονται στη Διδακτική της ΝΕ ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Ο ερευνητικός σχεδιασμός αφορά τη χρήση ενός περιβάλλοντος συνεργατικής γραφής (Wiki) με στόχο τη συνεργατική κατασκευή ενός ψηφιακού κατασκευάσματος με τη μορφή ψηφιακής ιστορίας, σε τρεις διαδοχικές εκδόσεις. Τα ευρήματα της έρευνας, που έγινε με ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, αναδεικνύουν πώς μέσα από τη συνθετική γνώση (ΤΠΓΠ) ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει μια ριζικά διαφορετική άποψη για τις μεθόδους και τα εργαλεία διδασκαλίας της γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)