Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως Μέθοδος Επιμόρφωσης Δασκάλων: Στάσεις και Απόψεις

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να καταγράψει τόσο μέσα από τη θεωρία όσο και από την έρευνα τις στάσεις και τις απόψεις των δασκάλων σε θέματα επιμόρφωσης και πιο συγκεκριμένα την επιμόρφωση με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό έγινε τόσο βιβλιογραφική έρευνα σε τομείς που αφορούν την Εκπαίδευση των Ενηλίκων, την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αλλά και την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Παράλληλα έγινε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς, ώστε να καταγραφούν οι στάσεις και οι απόψεις τους στο κομμάτι που αφορά την Επιμόρφωση αλλά και την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως τρόπο εφαρμογής της. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο στα ερωτήματα που τέθηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)