Η Επιμόρφωση των Πληροφορικών Β' Επιπέδου: ένας πρώτος απολογισμός και προοπτικές

Η πορεία της νέας ειδικότητας στον κύκλο των μαθημάτων της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ Β' Επιπέδου, της Πληροφορικής δηλαδή, έθεσε αναγκαστικά και επιτακτικά μερικά ερωτήματα που συνδέονται ουσιαστικά με το ίδιο το status του μαθήματος της Πληροφορικής (των μαθημάτων Πληροφορικής ακριβέστερα): ένα μάθημα που διαπερνά όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, αλλά του οποίου το περιεχόμενο, η συχνότητα διδασκαλίας και τα άλλα στοιχεία που το ορίζουν ως σχολικό μάθημα, πολλές φορές αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, διαφωνίας, διαμάχης. Στην παρούσα προτεινόμενη Στρογγυλή Τράπεζα, θα παρουσιαστούν οι απόψεις των τεσσάρων εισηγητών, απόψεις όχι κατ' ανάγκη συγκλίνουσες, γύρω από τα θέματα που έθεσε η "ένταξη" της Πληροφορικής στο Β' επίπεδο Επιμόρφωσης, με σκοπό να αποκτηθεί μια βαθύτερη γνώση και αντίληψη για την Επιμόρφωση στην Πληροφορική και γενικότερα για την Πληροφορική ως σχολικό μάθημα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 6)