Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εκπαίδευση επιμορφωτών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις υφιστάμενες δομές: Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης, Κέντρα Πιστοποίησης

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής που αφορά την εκπαίδευση των επιμορφωτών αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον ελληνικό χώρο. Αναφέρονται οι στόχοι και η μεθοδολογία της έρευνας ενώ παρουσιάζονται αποτελέσματα από σχετικές έρευνες. Τα κύρια θέματα που εξετάζονται αφορούν τις στάσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε., τους παράγοντες που αποτελούν εμπόδια στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. , τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 119)