Η επίδραση του άγχους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι των Νέων Τεχνολογιών στην ενσωμάτωση τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός άγχους των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά το διδακτικό τους έργο, καθώς και να διερευνηθεί αν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε καταφέρνει να αυξήσει τις θετικές στάσεις για τους υπολογιστές (Η/Υ) και να μειώσει το άγχος τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 250 εκπαιδευτικοί, όλων των ειδικοτήτων, άνδρες και γυναίκες, που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία των νομών Σερρών και Ξάνθης καθώς και σε σχολεία των Αθηνών. Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική Κλίμακα Μέτρησης του Άγχους με τους υπολογιστές, με το οποίο αξιολογήθηκε ο βαθμός άγχους από τη χρήση Η/Υ και η αλληλεπίδραση του χρήστη με τον Η/Υ. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι αν και οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό βαθμό άγχους, εξακολουθούν να μην ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο, ενώ σημαντικός φαίνεται ότι είναι ο ρόλος της επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)