Η επίδραση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις στάσεις μαθητών Ε' και ΣΤ' τάξης προς το περιβάλλον

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της επίδρασης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις στάσεις μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξεων προς το περιβάλλον. Ειδικότερα, 109 μαθητές από δημοτικά σχολεία του Ρεθύμνου, του Αιγάλεω και της Κύπρου επικοινώνησαν ηλεκτρονικά μεταξύ τους προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο τοπικό τους περιβάλλον. Βασική επιδίωξη της επικοινωνίας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τα προβλήματα της άλλης περιοχής και διαμέσου της αντιπαράθεσης να κατανοήσουν πληρέστερα τα προβλήματα της δικής τους περιοχής. Η εξέταση των περιβαλλοντικών στάσεων των μαθητών πραγματοποιήθηκε με σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι στάσεις των μαθητών που συμμετείχαν στην επικοινωνία βελτιώθηκαν μετά από αυτή σε σχέση με τις στάσεις των μαθητών που δεν συμμετείχαν στην επικοινωνία. Εντούτοις, καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων δε φαίνεται να έχει παίξει η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, καθώς η αντίδραση των μαθητών υπήρξε διαφοροποιημένη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1081)