Η επίδραση της εκπαίδευσης μέσω Ψηφιακών Κοινοτήτων Μάθησης στις στάσεις των μαθητών/ριών ως προς το Περιβάλλον

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι σε αξίες και παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993, Φλογαΐτη, 1998). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της ενδεχόμενης επίδρασης της εκπαίδευσης, μέσω Ψηφιακών Κοινοτήτων Μάθησης (ΨΚΜ), στις στάσεις μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου απέναντι στο περιβάλλον. Οι μαθητές/τριες, χρησιμοποιώντας εργαλεία της υπηρεσίας Yahoo Groups (http://groups.yahoo.com), η οποία επιτρέπει την υλοποίηση ΨΚΜ, ολοκλήρωσαν ένα σχέδιο εργασίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΠΕ. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι, με τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης που αναπτύχθηκε στις ΨΚΜ, οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν σημαντικά θετικότερες στάσεις απέναντι στο περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 333)