Η ένταξη και η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στους διδακτικούς σχεδιασμούς εκπαιδευόμενων στο ΠΑΚΕ Θεσσαλίας: μια μελέτη περίπτωσης

Τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) στη χώρα μας οργανώθηκαν με βάση την αναγνωρισμένη από την έρευνα ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διδακτική-μαθησιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Παρότι μέχρι σήμερα στα ΠΑΚΕ έχουν επιμορφωθεί δεκάδες εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά το κατά πόσο η φοίτηση στο ΠΑΚΕ επηρεάζει τις διδακτικές πρακτικές των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε την επίδραση της επιμόρφωσης στους τρόπους ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ΠΕ70 με πολύ υψηλά προσόντα που παρακολούθησαν το ΠΑΚΕ Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι ΤΠΕ εντάχθηκαν περιφερειακά στην υφιστάμενη πρακτική τους και όχι στον πυρήνα της ενώ η προστιθέμενη μαθησιακά αξία της ένταξης περιορίστηκε στην οπτικοποίηση φυσικών φαινομένων και φυσικών μοντέλων. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι οι βέλτιστες δυνατές, η αναμόρφωση της υπάρχουσας πρακτικής συνιστά πρόκληση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)