Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και η μεταβολή του ρόλου των εκπαιδευτών.

Η συγγραφέας μελετά τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων μετά την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην δουλειά του και τις επιπτώσεις αυτών στην διδασκαλία του. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία το δεύτερο εξάμηνο του 2009 στο πανεπιστήμιο Humboldt-Universitat zu Berlin. Η αξιολόγηση των συνεντεύξεων γίνεται με την μέθοδο της δόμησης περιεχομένου (inhaltliche Strukturierung), ενώ καταδεικνύεται η πραγματική χρήση των νέων τεχνολογιών στην πράξη της διδασκαλίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικότερες δραστηριότητες ενός Ε-εκπαιδευτή ενηλίκων (όπως ονομάζει η συγγραφέας τον εκπαιδευτή ενηλίκων που διδάσκει μέσω νέων τεχνολογιών) και τα χαρακτηριστικά μιας νέας Ε-κουλτούρας διδασκαλίας και μάθησης, που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο αυτό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 59)