Η ενσωμάτωση ανοικτού κώδικα διαδικτυακού λογισμικού στη διδασκαλία της πληροφορικής

Είναι γνωστό ότι το αντικείμενο της διδασκαλίας, οι διαθέσιμες ώρες, η μεθοδολογία διδασκαλίας της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βρίσκονται υπό συνεχή αμφισβήτηση, διαμόρφωση και συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, πειραματιζόμενοι για τρίτη χρονιά ανακαλύψαμε τη δυναμική και τη χρησιμότητα ενός ανοικτού κώδικα, διαδικτυακού εργαλείου συνεργατικής μάθησης. Η χρησιμοποίησή του και ενσωμάτωσή του στο καθημερινό πρόγραμμα τόνωσε το ενδιαφέρον των μαθητών ενώ διευκόλυνε πολλαπλώς το έργο των διδασκόντων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1149)