Η έννοια της παράλληλης επεξεργασίας μέσα από διαδικασίες ταξινόμησης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα περιβάλλον μάθησης σε υπολογιστή για την έννοια της παράλληλης επεξεργασίας μέσα από τη δυνατότητα εκτέλεσης κατάλληλων αλγόριθμων ταξινόμησης. Επίσης παρουσιάζονται αποτελέσματα από μια πρώτη δοκιμή του περιβάλλοντος με 31 μαθητές της Α’ τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης αλγόριθμων ταξινόμησης όπου οι συγκρίσεις των οντοτήτων προς ταξινόμηση εκτελούνται με δύο τρόπους: παράλληλα και σειριακά. Συγκρίνοντας την εκτέλεση των δύο αλγορίθμων, οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στην έννοια και στη σημασία της παράλληλης επεξεργασίας. Η ταξινόμηση των οντοτήτων γίνεται βήμα-βήμα και με εικονικό τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιληφθούν τις διαδικασίες ταξινόμησης και την έννοια της παράλληλης επεξεργασίας. Η ανάλυση των δεδομένων από τη δοκιμασία σε πραγματική τάξη του περιβάλλοντος που προαναφέρθηκε έδειξε τη θετική του επίδραση στην κατανόηση από τους μαθητές του ότι η ταξινόμηση μέσω παράλληλων συγκριτών είναι πιο σύντομη από την σειριακή ταξινόμηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 236)