Η Έκφραση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου στην πράξη

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η έκφραση της γνώσης έμπειρων εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Φ.Ε. και ταυτόχρονα να ανιχνευθεί η πιθανή αναντιστοιχία ανάμεσα στη γνώση και την πρακτική. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και παρατηρήθηκαν οι διδασκαλίες ολοκληρωμένων θεματικών από δύο έμπειρους εκπαιδευτικούς. Συνοδευτικά πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς και αναλύθηκαν τα υλικά και οι εφαρμογές ΤΠΕ που αξιοποιήθηκαν στη διδασκαλία. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πως οι δυσκολίες έκφρασης της γνώσης στη διδακτική πρακτική φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με την απαιτούμενη ευελιξία που απαιτείται από τον εκπαιδευτικό, με πρακτικές δυσκολίες και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Επιπλέον φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην εμπειρική γνώση που αποκτούν και να διστάζουν να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)