Η Εισαγωγή στον Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό: Προβλήµατα και Μεθοδολογίες για την Αντιµετώπισή τους

Η διδασκαλία και εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια σύνοψη των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα μαθήματα εισαγωγής στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές. Επίσης, παρουσιάζονται κάποιες μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων προβλημάτων και γίνονται κάποιες προτάσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των μεθοδολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1218)