Η εισαγωγή και διδασκαλία των N.T. στο «Νέο Σχολείο» - Πρώτες προσεγγίσεις και συμπεράσματα

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι μέσα από διεξαγωγή έρευνας, να παρουσιάσει μία πρώτη εκτίμηση, σχετικής με το ποιες στάσεις υιοθετούν οι δάσκαλοι αλλά και οι καθηγητές πληροφορικής αναφορικά με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο Νέο Σχολείο, όχι μόνο ως υποβοηθητικό μέσο διδασκαλίας αλλά και ως γνωστικό αντικείμενο. Αφού, παρουσιάζεται μέρος του θεωρητικού πλαισίου που αφορά στην καταλληλότητα της διδασκαλίας και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών κι από παιδιά μικρής ηλικίας, καταγράφονται ερευνητικά συμπεράσματα τόσο για τον τρόπο εισαγωγής και διδασκαλίας όσο και για την αποτελεσματικότητα τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 134)