Η εφαρμογή του σχεδίου εργασίας (project) στην εξ αποστάσεως διδασκαλία: από τη θεωρία στην πράξη στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική παρέμβαση - Σενάριο
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)