Η εφαρμογή της πολυτροπικής ανάλυσης του λόγου στα μαθησιακά αντικείμενα

Η συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζει μια εφαρμογή της πολυτροπικής ανάλυσης του λόγου (multimodal discource analysis) για την περίπτωση των μαθησιακών αντικειμένων. Τα μαθησιακά αντικείμενα σε αυτό το πλαίσιο θεωρούνται ως ψηφιακά πολυτροπικά κείμενα τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια χρήσης. Αναλύοντας ένα απλό παράδειγμα μαθησιακού αντικειμένου θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι είδους νοήματα παράγονται σε αυτό, στο επίπεδο αναπαράστασης της πληροφορίας και πώς τα στοιχεία που το αποτελούν οργανώνουν ένα συνεκτικό πολυτροπικό κείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 288)