Η δυναμική των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Μια πρόταση αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στον προγραμματισμό των πινάκων

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε μία πρόταση διδασκαλίας με βάση τα αποτελέσματα έρευνας η οποία ανέδειξε τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον προγραμματισμό των πινάκων. Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας η οποία βασίζεται σε σενάριο ηλεκτρονικού παιχνιδιού και στο παίξιμο ρόλων, αφορά την εύρεση του μέγιστου στοιχείου σε έναν αταξινόμητο μονοδιάστατο πίνακα, αλλά μπορεί να επεκταθεί, με τις κατάλληλες αλλαγές, και σε άλλες ενότητες στον προγραμματισμό των πινάκων όπως είναι η αναζήτηση ενός στοιχείου, η απόδοση τιμών στα στοιχεία ενός πίνακα, η ταξινόμηση καθώς και στις αντίστοιχες λειτουργίες σε πίνακες δύο διαστάσεων. Προτείνεται η υποστήριξη της παραπάνω πρότασης διδασκαλίας με ένα λογισμικό ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο οποίο οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να δρουν και να πειραματίζονται ενώ ταυτόχρονα να βλέπουν, να ελέγχουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους για την επίτευξη του στόχου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1285)