Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Το να αξιολογήσει κανείς τις ηλεκτρονικές κοινότητες –και τις ίδιες τις έννοιες: κοινότητα, συνδεσιμότητα, κοινωνικά δίκτυα- σημαίνει πως χρειάζεται να λάβει υπόψη την ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων στον πραγματικό αλλά και στον ψηφιακό κόσμο. Το άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει το ζήτημα των διαπροσωπικών και των διαφυλικών σχέσεων στον ψηφιακό κόσμο, σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης για ενηλίκους. Αναφέρεται στη συμπεριφορά των φύλων και το λόγο που εκφέρεται, στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση, στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε online μαθήματα, τη συμμετοχή των φύλων σε συζητήσεις. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ηλεκτρονικές κοινότητες, είτε αυτές λειτουργούν ως μαθησιακά περιβάλλοντα είτε όχι, αντανακλούν τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων της πραγματικής ζωής και στο ζήτημα των διαφυλικών σχέσεων
(Πλήθος ανακτήσεων: 258)