Η Διαισθητική Ασαφής Λογική ως Καινοτόμο Μέσο Μοντελοποίησης: Εφαρμογή στην Επαγγελματική Μάθηση

Η διαισθητική ασαφής λογική επεκτείνει την ασαφή λογική προς την κατεύθυνση της δυνατότητας διατύπωσης της αβεβαιότητας και της διστακτικότητας κατά τη μοντελοποίηση διαδικασιών συμπερασματολογίας. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί καινοτόμο μέσο αξιολόγησης, κυρίως ποιοτικών δεδομένων, που προκύπτουν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής έρευνας και ως τέτοιο προτείνεται στην παρούσα εργασία. Αρχικά παρέχεται ένα βασικό γνωστικό υπόβαθρο της διαισθητικής ασαφούς λογικής και περιγράφεται η δυνατότητα αξιοποίησής της για την επέκταση των ασαφών συστημάτων (Fuzzy Inference Systems, FIS) σε διαισθητικά ασαφή συστήματα (Intuitionistic Fuzzy Systems, IFS). Ακολούθως περιγράφεται ένα θεωρητικό σχήμα εξαγωγής αξιολογικών κρίσεων σχετικά με την ποιότητα της επαγγελματικής μάθησης με βάση παραμέτρους που την επηρεάζουν. Χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέκυψαν από συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης καθηγητών προτείνεται ένα IFS το οποίο υλοποιεί το παραπάνω σχήμα και επεκτείνει τις δυνατότητες προγενέστερου, αντίστοιχου, FIS. Από τη σύγκριση των εξόδων των δυο συστημάτων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν στην προτεινόμενη μοντελοποίηση δεδομένων με χρήση της διαισθητικής ασαφούς λογικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 220)