Η διαµεσολαβηµένη µε ΗΥ επικοινωνία στα πλαίσια της Α/θµιας εκπαίδευσης: Στάσεις και αντιλήψεις µαθητών Στ τάξης σχετικά µε την συνεργατική παραγωγή ηλεκτρονικής εφηµερίδας

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην εξέταση των στάσεων και των αντιλήψεων μαθητών Στ τάξης σχετικά με τη συνεργατική παραγωγή μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στη συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη ΗΥ και εντοπίζεται ένα ερευνητικό κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με την εξέταση των στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών έναντι της συμμετοχής τους σε συνεργατικές δραστηριότητες με την τεχνολογία. Στη συνέχεια περιγράφεται η συνεργατική δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν 89 μαθητές από δύο δημοτικά σχολεία της πόλης του Ρεθύμνου. Η κάθε ομάδα από το ένα σχολείο συνεργάστηκε με μια ομάδα από το άλλο σχολείο προκειμένου να παράγουν από κοινού άρθρα για μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων των μαθητών, που καταγράφηκαν μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, έδειξαν ότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα παρότι την βρήκαν στην πλειοψηφία τους δύσκολη ενώ την ερμήνευσαν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 557)