Η Χρήση του Μαθησιακού Στυλ στα Προσαρμοζόμενα Εκπαιδευτικά Υπερμέσα

Η επιτυχία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας δε μπορεί παρά να συναρτάται και από τα ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και την επιτυχή ενσωμάτωση τους στη διδακτική προσέγγιση που ανά περίσταση επιλέγεται. Τα χαρακτηριστικά αυτά, ομαδοποιημένα ανάλογα με την προτεινόμενη από κάθε θεωρία τυπολογία, συνιστούν τα μαθησιακά στυλ. Έχοντας ως δεδομένο ότι η προσαρμογή του διδακτικού στυλ θεωρείται σημαντική για να επιτευχθεί αποτελεσματική μάθηση, οι θεωρίες των μαθησιακών στυλ έρχονται να προσθέσουν μια ακόμη διάσταση στο ευρύ πεδίο της εξατομίκευσης των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρούσα εργασία ερευνά τη σημασία του μαθησιακού στυλ, καθώς και τις προκείμενες που ορίζει ως προς την απτή μορφή της προσαρμογής, και προτείνει ένα νέο τρόπο σχεδιασμού εξατομικευμένων περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης. Εν συνεχεία, παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα του πειράματος που πραγματοποιήσαμε εντός ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, με στόχο να διερευνήσουμε τις ενδεχόμενες μορφές της προσαρμογής στο μαθησιακό στυλ, καθώς και το βαθμό της αποτελεσματικότητας αυτής της εξατομικευμένης προσέγγισης στην διαδικτυακή εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 729)