Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των χρήσεων των υπολογιστών από τις νηπιαγωγούς στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζονται η γενική προβληματική, που αφορά τηνεισαγωγή των υπολογιστών στην Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο νηπιαγωγός και η στάση του απέναντι στη χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων νηπιαγωγών διαπιστώσαμε ότι αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή περισσότερο ως μέσο για την εκτέλεση γραφειοκρατικών εργασιών και την προετοιμασία της διδασκαλίας και λιγότερο ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή της. Ουσιαστικά, αντιλαμβάνονται τον Η.Υ. ως αυτόνομη συσκευή χωρίς να γνωρίζουν τις ευρύτερες δυνατότητές του ως μέρος των ΤΠΕ Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται κυρίως από τις περιορισμένες γνώσεις των νηπιαγωγών για τις ΤΠΕ και τη χρήση τους στο σχολείο και αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ελληνικό νηπιαγωγείο
(Πλήθος ανακτήσεων: 140)