Η χρήση του εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου κατά την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Θέμα: Το βιβλίο

Στην εισήγηση που ακολουθεί, σχεδιάζεται και περιγράφεται η διδασκαλία ενός μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας με θέμα «το βιβλίο» στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη βοήθεια του διαδικτύου. Το εγχείρημα αφορμάται από συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες των οικείων σχολικών εγχειριδίων της Β΄Γυμνασίου και της Β΄Λυκείου. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι του εγχειρήματος, η ένταξή τους στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα φιλολογικά μαθήματα, τα τεχνολογικά εργαλεία και ο διδακτικός χρόνος που προαπαιτούνται, οι δραστηριότητες των μαθητών και τα φύλλα εργασίας τα οποία χρησιμοποιούνται. Στην προτεινόμενη διδασκαλία οι ομάδες των μαθητών αναζητούν, συγκεντρώνουν, αξιολογούν και επεξεργάζονται πληροφορίες από το διαδίκτυο, παράγουν προφορικό λόγο συζητώντας για τα συμπεράσματά τους και συνεργατικό γραπτό λόγο στον επεξεργαστή κειμένου. Οι γλωσσικές δραστηριότητες εντάσσονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα είδη λόγου που επιλέγονται από αυθεντικό και επίκαιρο γλωσσικό υλικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1303)