Η χρήση του διαδραστικού πίνακα στα φιλολογικά μαθήματα

Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια να εμπλακούν σε αυτήν όλοι οι μαθητές, με στόχο την κατανόηση και αφομοίωση των παρεχόμενων γνώσεων. Η διαδικασία αυτή δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές δε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο και δεν έχουν τον ίδιο βαθμό αφοσίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο παραπάνω παρατηρήσεις και τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία, προσπαθήσαμε μέσω του διαδραστικού πίνακα να διδάξουμε τα φιλολογικά μαθήματα (Αρχαία Ελληνική γλώσσα, Νεοελληνική γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία από μετάφραση και Ιστορία) με διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους και θα παρουσιάσουμε. Η ανταπόκριση των μαθητών φανερώνει πως, όταν υπάρχει παιδαγωγικός στόχος, η χρήση του διαδραστικού πίνακα γίνεται ουσιαστικότερη και το μάθημα εξελίσσεται σε μία ενδιαφέρουσα διαδικασία που διατηρεί την προσοχή των μαθητών και διευκολύνει την απόκτηση και αφομοίωση των γνώσεων που παρέχονται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 142)