Η χρήση των ΤΠΕ στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας

Παρουσιάζεται η προσπάθεια της Ιρλανδίας και της Β. Ιρλανδίας να εισάγουν την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση καθώς και η προσπάθεια αλλαγής και επικαιροποίησης του συστήματος αξιολόγησης της Ιρλανδίας. Ο τρόπος εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στις δύο αυτές περιπτώσεις, διαφέρει τόσο στην σχεδίαση όσο και στην υλοποίηση. Η περίπτωση της Β. Ιρλανδίας εστιάζει στην δημιουργία του e-school (Classroom 2000) με αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των σχολείων ενώ η άλλη χρησιμοποιεί τους εκπαιδευτικούς σαν κινητήρια δύναμη της αλλαγής και δίνει μεγαλύτερο βάρος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί εκπαιδευτικού λογισμικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1791)