Η χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών και της Γεωγραφίας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η χρήση των εννοιολογικών χαρτών μέσω υπολογιστή και η συνεργατική μάθηση στη μαθησιακή διαδικασία είναι η νέα διδακτική προσέγγιση της γνώσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δύο σχολεία διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων συνεργάστηκαν προκειμένου να υλοποιήσουν μια καινοτόμο δράση που στόχευε στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και της συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η δράση αφορούσε στη συνεργασία των μαθητών/τριών της Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου Χρυσούπολης Καβάλας με τους μαθητές/τριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παληού Καβάλας στα μαθήματα της Φυσικής και της Γεωγραφίας. Αρχικά οι μαθητές/τριες της Γ΄ και Β΄ Γυμνασίου έγιναν «δάσκαλοι/ες» των μικρότερων μαθητών/τριών και δίδαξαν συνεργατικά με τη χρήση των ΤΠΕ τους μαθητές/τριες του Δημοτικού ενώ στη συνέχεια οι μαθητές/τριες του Δημοτικού έγιναν «δάσκαλοι/ες» στους/ις μαθητές/τριες του Γυμνασίου. Οι έννοιες που διδάχθηκαν ήταν από τις ενότητες: α) ηλεκτρισμός, β)ενέργεια και γ) ποταμοί της Ελλάδας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)