Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και η χρήση διαδικτυακού εργαλείου για την αξιολόγηση απόκτησής τους

Στο άρθρο αυτό διερευνάται η σχέση της γνωστικής επίδοσης στις Φυσικές Επιστήμες με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τον αριθμό των προσπαθειών για την επιλογή της σωστής απάντησης σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θεωρώντας αυτόν τον αριθμό ως δείκτη αποτύπωσης της μεταγνωστικής δεξιότητας. Κατά τη διαδικασία πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση με τη χρήση εφαρμογών που δημιουργηθήκαν με τα Λογισμικά Interactive Physics και Modellus. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει στην αύξηση και τη διατήρηση της γνωστικής επίδοσης κυρίως με τη χρησιμοποίηση του Λογισμικού Modellus.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1729)