Η Χρήση των Tablets στην Τάξη

Το εργαστήριο αυτό αναφέρεται στη χρήση από μαθητές και εκπαιδευτικούς των tablets πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το μάθημα. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα προγράμματα για Η/Υ και, κυρίως, εφαρμογές (applications) για tablets. Δίνονται τεχνικές και παιδαγωγικές οδηγίες για την ενσωμάτωση της χρήσης αυτών των συσκευών στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από παραδείγματα και την προσομοίωση μιας διδακτικής ώρας. Επίσης, παρουσιάζονται εργαλεία και πλατφόρμες για τη δημιουργία υλικού που εφαρμόζονται στο μοντέλο της ανάστροφης τάξης (flipped classroom) καθώς και της ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του μαθήματος και των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 85)