Η Χρήση της Πληροφορικής στη Διδασκαλία της Φυσικής: Διδακτικές Παρεμβάσεις σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Η εργασία αφορά μία εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού Socrates στη διδασκαλία της οπτικής στη Β΄ Γυμνασίου, σε συνδυασμό με τη χρήση εργαστηριακού υλικού για την ενότητα της οπτικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 276)