Η χρήση ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανοικτού κώδικα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανοικτού κώδικα και αναφέρονται οι κατηγορίες λειτουργιών που πρέπει να διαθέτει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου. Επίσης παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα χρήσης ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανοικτού κώδικα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανοικτού κώδικα διατίθενται ελεύθερα (στο πλαίσιο σχετικής άδειας χρήσης) και μπορούν να βελτιωθούν από τον φορέα που τις χρησιμοποιεί προσθέτοντας επιπλέον λειτουργίες, ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 981)